Utbildning

Att arbeta med nästa generations utveckling och lärande är ett ansvar som vi tar på största allvar inom Kreavita. Våra medarbetare har ett gemensamt fokus på kvalitet, utveckling och lärande. Alla barn och elever som går i våra verksamheter ska erbjudas en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.
Våra undervisningsmetoder bygger på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Vi ser till att varje barn och varje elev når de nationella läroplansmålen och utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förmågor. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör en grund i våra förskolor och skolor. Vi grundlägger framtidens kunskapsmässiga och demokratiska kompetens. Med lärandets möjligheter bidrar vi till att forma kritiska och reflekterande samhällsmedborgare som omsätter ord och handling utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.
Skolväsendet vilar på demokratins grund. “Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”.
Vi är övertygade om att delaktighet och inflytande över sitt lärande oavsett ålder bidrar till hög måluppfyllelse och ökat lärande. Den självklara utgångspunkten för oss är alla människors lika värde och att olikheter berikar vår utveckling och bidrar till fördjupade insikter och reflektioner.

Om ni vill veta mer om respektive skola eller göra en ansökan, gå till respektive förskola eller skolas hemsida för vidare kontaktuppgifter.

Är ni idag en skola som söker en ny famn och gemenskap? Vi har lång erfarenhet av skolutveckling och med en väl fungerande stab inom ledning, administration, ekonomi, HR och fastighet så har vi goda förutsättningar att vidareutveckla nya och befintliga enheter. Vi letar löpande efter nya verksamheter som kan bli del av Kreavita så ta gärna kontakt med vår skolchef eller VD för ett förutsättningslöst möte om ni vill veta mer om vad Kreavita kan göra för er.

Norra strand förskola och skola i Sollentuna
www.norrastrandskolan.se

Norrvikens skola i Sollentuna
www.norrvikensskola.se

Flottiljens förskola och skola i Täby
www.flottiljensforskola.se

Kontakt
Ingela Landén, skolchef
076-562 16 11
ingela.landen@kreavita.se